Devolució de IVTM per baixa definitiva

Retorn al contribuent de la quota prorratejada trimestralment del rebut o liquidació abonats prèviament en concepte de IVTM, per baixa definitiva

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

No es notifica es realitza l'ingrés directament

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud (en cas de presentació personal)
Rebut / liquidació original abonada l'any a retornar
Dades bancàries per a l'ingrés
Fotocòpia de la baixa
Instància
Baixa del vehicle segellada per tràfic

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Responsable tributari (ser subjecte passiu en la relació tributària vinculada al IVTM)
Haver donat de baixa el vehicle

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Responsable tributari (ser subjecte passiu en la relació tributària vinculada al IVTM)
Haver donat de baixa el vehicle

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Devolució IVTM

Organisme responsable

Comptabilitat

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia

  • © Ajuntament de Llubí. Tots els drets reservats.