Canvi de titularitat del permís d'instal·lació d'activitats permanents

Tramitar el canvi de titularitat del permís d'instal·lació d'una activitat permanent

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

-Instància sol·licitant el canvi de titularitat
-DNI de l'anterior i nou titular
-Si el sol·licitant és persona jurídica, adjuntar fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i acreditació de la representació.
-Escriptura de la propietat del local, contracte de lloguer, cessió o qualsevol altre document que acrediti de forma fefaent la seva disponibilitat.
-Declaració jurada de l'anterior titular, en el que deixi constància que no s'han efectuat modificacions substancials en l'activitat.
- Document acreditatiu de pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, d'acord amb les quanties mínimes de la disposició addicional cinquena de la Llei 16/2006, de 17 d'octubre.
-Acta d'inspecció favorable emesa per OCA per als locals de pública concurrència indicats a la ITC-BT-28 del REBT. (Si escau)
-Superfície útil de l'activitat
-Justificant d'ingrés de la taxa Dipositaria Municipal.
-Fotocòpia del permís d'instal·lació

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Canvi de titular

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Batlia

  • © Ajuntament de Llubí. Tots els drets reservats.