Permís d'instal·lació d'activitats permanents majors

Obtenir el permís d'instal·lació d'una activitat en recinte tancat, obert o a l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai, permanent en el temps, catalogades com a grans per la legislació, en virtut de la qual cosa necessiten major control i seguretat. Aquestes activitats necessiten projecte tècnic i control administratiu abans de la seva instal·lació i execució.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El procediment serà multiadministratiu si escau, segons el tipus d'activitat; aquestes són algunes de les administracions que poden intervenir:
Diferents Conselleries?
Direccions generals?

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

- Instància demanant el permís d'instal·lació
-Si el sol·licitant és persona jurídica, adjuntar fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i acreditació de la representació i DNI del sol·licitant o del seu representant.
-Quatre exemplars del projecte tècnic de l'activitat, visat pel col·legi oficial.
-Escriptura de propietat del local, contracte de lloguer, cessió etc.
-Fitxa ressenyada al títol IV de l'annex II de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre, subscrita pel tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent amb la conformitat expressa de la persona titular de l'activitat.
-Llicències, autoritzacions i dictàmens previs, només en els supòsits indicats en els articles 65, 66 i 67 de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre.
-Fotocòpia de l'últim rebut de contribució urbana del local o número de referència cadastral (20 dígits).
-Justificant d'ingrés de la taxa a la Dipositaria Municipal.

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser titular actual del permís d'instal·lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Taxes

Taxa per llicència d'obertura d'establiments
Forma de pagament:

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

4 mesos

Requisits

Ser titular actual del permís d'instal·lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís d'instal·lació activitats permanents majors

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

  • © Ajuntament de Llubí. Tots els drets reservats.