Llicència d'obertura d'activitats permanents menors

Obtenir el permís d'obertura d'una activitat en recinte tancat, obert o a l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai i permanent en el temps, catalogades com a menors per la legislació

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

-Instància demanant la llicència d'obertura de l'activitat permanent menor
-Projecte tècnic corresponent del realment executat, per duplicat exemplar, redactat conforme al Títol I de l'annex II de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre, visat pel Col·legi Oficial corresponent.
-Certificat del tècnic director d'obra per duplicat exemplar, redactat conforme al títol V de l'annex II de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre, visat pel col·legi oficial corresponent.
-Document acreditatiu de pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, d'acord amb les quanties mínimes de la disposició addicional cinquena de la Llei 16/2006 de 17 d'octubre.
-Acreditació documental d'estar en possessió de les autoritzacions administratives sectorials pertinents per al funcionament de l'activitat.
- Autorització de posada en servei de la instal·lació elèctrica
- Acta d'inspecció favorable emesa per OCA pels locals de pública concurrència indicat a la ITC-BT-28 del REBT (si escau)
- Autorització de la instal·lació de climatització (si escau)
- Autorització de la instal·lació de gas (si escau)
- Autorització de funcionament sanitari (si escau)
- Inscripció del pla d'autoprotecció en el Registre General Autonòmic de Plans d'Autoprotecció (si escau)
- Cèdula d'habitabilitat vigent.
- Justificant d'ingrés de l'impost a la Dipositaria Municipal

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser titular del permís d'instal·lació en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Taxes

Taxa per llicència d'obertura d'establiments
Forma de pagament:

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

15 dies

Requisits

Ser titular del permís d'instal·lació en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'obertura

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

  • © Ajuntament de Llubí. Tots els drets reservats.