Liquidació de plusvàlua

Té per objecte realitzar la liquidació de l'impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Còpia de l'escriptura del bé immoble

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser subjecte passiu dels impostos o tributs corresponents

Taxes

Impost sobre l'increment del valor de terrenys (plusvàlua)
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

Ser subjecte passiu dels impostos o tributs corresponents

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Justificant del pagament realitzat

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Tributs i recaptació

Òrgan competent per a resoldre

Batlia

  • © Ajuntament de Llubí. Tots els drets reservats.