Sol·licitud d'autorització de venda en mercats setmanals i fires

Té per objecte presentar un sol·licitud per rebre una autorització i poder exercir legalment la venda de productes en mercats ambulants setmanals

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Alta IAE
Certificat d'estar al corrent de pagament de la SS
Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'Agència Tributària
2 últims autònoms
Si és persona jurídica els 2 últims TCS
Si venen aliments carnet de manipulador
Fotocòpia de DNI o CIF
Justificant d'ingrés del banc

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Email: frossello@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (article 60 Reglament de Serveis de Mercat)

Taxes

Taxa per Ocupació en Mercats Temporals
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Email: frossello@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (article 60 Reglament de Serveis de Mercat)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Batle

  • © Ajuntament de Llubí. Tots els drets reservats.